Siyaset Bilimi  Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
2006
 • AHMET EMRE ATEŞ, 2006, La modernisation républicaine et l’homme nouveau [Türkiye’de cumhuriyet modernleşmesi ve yeni insan], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Birol Caymaz.
2007
 • ÇİÇEK DOĞU, 2007, Les débats de la laïcisation et de la sécularisation dans le processus de la fondation de la République en Turquie [Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluş sürecinde laikleşme/sekülerleşme tartışmaları], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Birol Caymaz.
 • SÜHEYLA TOLUNAY İŞLEK, 2007, Les communautés fermées en tant qu’une nouvelle forme d’habitation et un nouveau style de vie à İstanbul après 1990, [1990 sonrası İstanbul’da yeni bir yerleşim ve yaşam biçimi olarak kapalı konut alanları], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Yüksel Dinçer.
2008
 • YUSUF KEREM ARSLAN, 2008, La Social-démocratie et la Turquie [Sosyal demokrasi ve Türkiye], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.  
 • SİMAY KOCAOĞLAN, 2008, La perception du secteur privé par la bureaucratie turque (1923-1946) [1923-1946 yılları arasında Türk bürokrasisinin özel sektör algılaması], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.
 • AYŞE GÖKÇE SUSAM, 2008, Créer « les filles contemporaines de la Turquie contemporaine » [“Çağdaş Türkiye’nin çağdaş kızları”nı yaratmak), Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Ahmet İnsel.
 • BİLGEHAN EMEKLİER, 2008, Un modèle exemplaire au conservatisme : Le parti républicain progressiste (TPCF) [Muhafazakârlığa örnek bir model: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası], Yüksek Lisans Tezi,    Y. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.
 • ECE BAYKAL, 2008, Les mécanismes de contrôle sur les universités et les académiciens: Le cas des facultés de communication [Üniversiteler ve akademisyenler üzerindeki kontrol mekanizmaları: İletişim fakülteleri örneği], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Cemal Bali Akal.
 • MUHAMMET MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ, 2008, La socialisation de la démocratie en Turquie et le rôle de l’Islam politique: La tradition de Milli Görüş [Türkiye’de Demokrasinin Toplumsallaşması ve Siyasal İslam’ın Rolü: Milli Görüş Geleneği], Yüksek Lisans  Tezi, ,  Prof. Dr. Ahmet İnsel.
2009
 • MELİKE IŞIK DURMAZ, 2009, Les relations syndicats-partis: Les impacts de DISK sur la vie politique et ses relations avec CHP entre 1970 et 1980 en Turquie, [Sendika-siyasi parti ilişkileri: 1970-1980 arası Türkiye’de DİSK’in siyasi yaşama etkileri ve CHP ile ilişkileri],           Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.
 • BEYZA ÇAKIR, 2009, « Demokrat Parti » - « Adalet Partisi » : Continuité et rupture. [“Demokrat Parti” – “Adalet Partisi” : Süreklilik ve kopuş), Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.
 • SELİM SEZER, 2009, Le Congrès de 1931 du Parti Républicain du peuple [Cumhuriyet Halk Fırkası 1931 Kongresi], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.
 • SEVCAN KARCI, 2009, La comparaison des méthodes de la justice réparatrice [Onarıcı adalet yöntemlerinin karşılaştırılması], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.
 • CEMİL YILDIZCAN, 2009, Le « populisme autoritaire » en tant que réponse à la crise de la démocratie représentative et une tentative de lecture du gouvernement de l’AKP en Turquie [Temsili demokrasinin krizine bir cevap olarak ‘otoriter popülizm’ ve AKP hükümeti üzerine bir okuma denemesi], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.
 • ONUR ÖZTÜRK, 2009, Intégration nationale: Le cas des Kurdes en Turquie [Ulusal entegrasyon: Türkiye Kürtleri örneği], Yüksek Lisans Tezi,  Doç. Dr. Yeşeren Eliçin.
2010
 • ABDULLAH KIVANÇ ESEN, 2010, Fermetures et ventes de mosquées sous le régime de parti unique en Turquie [Tek parti dönemi cami kapatma/satma uygulamaları], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.            
 • MÜRÜVVET DENİZ ULUSOY, 2010, Un intellectuel en Turquie: Tarık Ziya Ekinci et son parcours politique en matière de l’identité ethnique [Türkiye’de bir entelektüel: Tarık Ziya Ekinci ve etnik kimlik konusundaki politik seyri], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.
 • GİZEM AKSÜMER, 2010, Luttes contre la transformation urbaine des quartiers de gecekondu d’Istanbul: Etude de cas du quartier Kazımkarabekir [İstanbul gecekondu mahallelerinde kentsel dönüşüm karşıtı mücadeleler: Kazımkarabekir Mahallesi örneği], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Hakan Yücel.
 • DOĞU DURGUN, 2010, Le sujet de l’espace, l’espace du sujet [Mekanın Öznesi, Öznenin Mekanı], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.           
 • ALİ SELÇUK KAYA, 2010, Les relations entre l’état et la société civile a l’époque du parti unique 1923-1938 [Tek parti yönetiminin sivil toplum örgütlerine müdahale ve etkileri 1923-1938], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.
 • ELİF ELA ATAKAN, 2010, Discours sur la démocratisation en Turquie: Etude de cas à partir de trois think tanks Turcs (TESEV,SETA, USAK) [Türkiye’de demokratikleşme söylemi: Üç think tank üzerine bir çalışma (TESEV, SETA, USAK)], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.    
2011
 • ZEYNEP ATAY, 2011, La pauvreté urbaine et Latife Tekin [Kentsel yoksulluk ve Latife Tekin],             Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Yeşeren Eliçin.
 • DENİZ DEMİR,  2011, Les manifestations du nationalisme dans la vie quotidienne en Turquie [Türkiye’de gündelik hayatta milliyetçiliğin tezahürleri], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.
 • NİAL TEKİN, 2011, Une comparaison des nouvelles sur les styles de vie parues dans les suppléments de trois journaux de la presse Turque [Türk yazılı basınında üç gazetenin hafta sonu eklerinin yaşam tarzı haberleri bağlamında karşılaştırılması], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ali Ergur.
 • EROL SUBAŞİ, 2011, La représentation de la société par les militaires: l’analyse des débats au sein du Comité de l’Union Nationale 1960-1961 [Askerlerin toplum tasarımı: Milli Birlik Komitesindeki tartışmaların analizi 1960-1961], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.
 • SERRA AKYÜZ, 2011, Étude des référendums constitutionnels en matière des critères de la légitimité démocratique [Anayasa referandumlarının demokratik meşruiyet kriterleri açısından incelenmesi], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Ahmet İnsel.  
 • MUNİSE NUR AKTAN, 2011, Des gardiens de la république aux acteurs sociaux autonomes ? La transformation des mouvements de jeunesse après 2000 à l’exemple de « genç siviller » et de « kronik muhalif » [Cumhuriyet’in muhafızlarından özerk toplumsal aktörlere mi? 2000’li yıllarda “genç siviller” ve “kronik muhalif” örnekleriyle gençlik hareketlerinin dönüşümü], Yüksek Lisans Tezi, Y. Doç. Dr. Hakan Yücel.
2012
 • SÜHEYLA YILDIZ, 2012, Stratégies identitaires des Juifs en Turquie contemporaine [Çağdaş Türkiye’de Yahudilerin kimlik stratejileri],          Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.
 • EDA AFİFE DEMİRTAŞ, 2012, Etre organisé dans la tradition socialiste en Turquie en tant que lycéen [Bir lise öğrencisi olarak Türkiye sosyalist geleneği içinde örgütlü olmak], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.
2013
 • HURİ KİRAZ ÖZDOĞAN, 2013, Identité de classe sociale et l’ethnicité [Sınıf ve etnisite kimliği], Yüksek Lisans Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.
 • CANAN YILDIZ, 2013, La France et la Turquie face au Printemps Arabe. La rivalité Franco-Turque révélée par les crises Libyenne et Syrienne [Arap Baharı karşısında Fransa ve Türkiye. Libya ve Suriye krizleriyle ortaya çıkan Fransız Türk rekabeti], Yüksek Lisans Tezi,  Prof. Dr. Beril Dedeoğlu.
2014
 • MÜZEYYEN EZEL ÜNAL, 2014, Aux armes, jeunes! La militarisation de la jeunesse en Turquie à travers les manuels scolaires (1926-1945) [Gençler silah başına! ders kitapları aracılığıyla Türkiye’de gençliğin militarizasyonu (1926-1945)], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Özgür Adadağ.
 • ÇİLER ÖZTUNCA, 2014, Essai sur une lecture du Parti Démocrate dans le cadre conceptuel du populisme [Demokrat Parti’yi popülizm kavramsal çerçevesinden okuma denemesi],  Yüksek Lisans          Tezi, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.
2015
 • CAN ULUSOY, 2015, Taşrada kent ve aydın: Bursa örneği (1930-1950) [City and intellectual in the province: The case of Bursa (1930-1950)], Doktora Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.
2016
 • BENGÜ AYDIN DİKMEN, 2016, İnkılabı nakşedecek resimler: Modern Türkiye’de sanat alanı ve siyaset (1923-1945) [Painting the revolution: The field of art and politics in modern Turkey (1923-1945)], Doktora Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.
 • ONUR ATALAY, 2016, İki dünya savaşı arasında Türkiye’de siyasetin kutsallaşması [Sacralization of politics in Turkey during the interwar period], Doktora Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.
2017
 • SELİM SEZER, 2017, Osmanlı Suriyesi’nde ıslahat tartışmaları ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Suriye siyaseti [The reform debates in Ottoman Syria and the Syrian policy of Committee of Union and Progress before the First World War], Doktora Tezi, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.
 • ERTUĞRUL ZENGİN, 2017, Bir toplumsal hareket olarak akıncılar: Türkiye’de İslamcı öznenin kurulumu ve eylemi [The akinji as a social movement: The formation and operation of Islamist agency in Turkey],            Doktora Tezi, Doç. Dr. Özgür Adadağ.
 • ATAKAN ÇİFTÇİ, 2017, L’ascension de l’indépendantisme en Catalogne: la crise du régime des communautés autonomes dans la dépression économique [Katalonya’da bağımsızlıkçılığın yükselişi: Ekonomik depresyonda özerk topluluklar rejiminin krizi], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Birol Caymaz.
 • İDİL ÇETİN, 2017, İktidarın görsel repertuarı: Lider kültünün inşasında Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları (1912-1951) [The visual repertoire of power: The photographs of Mustafa Kemal Atatürk in the construction of the leader cult (1912-1951)], Doktora Tezi, Doç. Dr. Özgür Adadağ.
 • EROL SUBAŞI, 2017, Kapitalist devlet, güvenlik ve toplumsal düzen: 12 mart 1971 muhtırasını açıklamak [Capitalist state, security and social order: Explaining 12 march 1971 memorandum], Doktora Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.
 • CEMİL YILDIZCAN, 2017, Le préfet comme acteur et institution : L’évolution de la fonction préfectorale en Turquie [Aktör ve kurum olarak vali: Türkiye’de valilik mesleğinin gelişimi], Doktora Tezi, Prof. Dr. Füsun Üstel.
2018
 • YASİN KARA, 2018,  La perception de la Révolution jeune-turque par la presse française (Juillet-septembre 1908) [Jön-Türk devriminin Fransız basını tarafından algılanışı (Temmuz-Eylül 1908)], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.
 • ÖZGE BİLGE KARA, 2018, De l’Empire Ottoman à la Turquie républicaine: La construction de la bourgeoisie nationale turque (1908-1945) [Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne: Ulusal Türk burjuvazisinin inşâsı (1908-1945)], Yüksek Lisans Tezi, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş.